ANBI-status

Algemene gegevens
 • Gemeentenaam: de Gereformeerde Kerk van Nijeveen, Havelte en Wanneperveen binnen de Protestantse Kerk Nederland
 • Bezoekadres kerk: Dorpstraat 7, Nijeveen
 • Telefoonnummer: (0522) 491 671
 • Website gemeente: www.gereformeerdekerknijeveen.nl
 • E-mail adres scriba: scribaat@gereformeerdekerk.nl
 • Adres kerkelijk bureau: Bramenweg 1 in Nijeveen
 • E-mailadres kerkelijk bureau: rjeoudshoorn@gmail.com
 • RSIN nummer : 002 642 311

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers, te weten predikant (tijdelijk 30%), ouderlingen en diakenen.
In onze kerk telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen van de gemeente en voor de financiën met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van kerkrentmeesters en de kerkenraad leggen verantwoording af aan de gemeente. De diaconale aangelegenheden worden aangestuurd door het college van diakenen.

Het beleidsplan
Het beleidsplan 2011-2015 van onze gemeente ‘Gereformeerde kerk van Nijeveen, Havelte en Wanneperveen’ vind u via de link op de webpagina waar u ook de link naar dit document vond Het beleidsplan 2011-2015 willen wij de komende jaren nog gebruiken. We zijn als kerkenraad/moderamen momenteel heel erg druk met andere zaken die een grote invloed zullen hebben op een nieuw te formuleren beleidsplan. Momenteel hebben we tijdelijk een part-time predikant voor 30%. Daarnaast willen wij de komende jaren onze kerkelijke organisatie structuur aanpassen i.v.m. minder ambtsdragers. Ook zijn we nog bezig met het vorm geven aan de inhoud om een kerk als herberg te zijn. En last but not least zijn we met onze zustergemeentes, Hervormde Kerk Nijeveen en de Hervormde Gemeente Kolderveen – Dinxterveen in gesprek voor nog meer en nauwere samenwerking. En willen we kijken naar de mogelijkheden van een predikanten poule. Als dit alles vorm heeft gekregen zullen wij ons zeker buigen over een nieuw te formuleren beleidsplan. Het beleidsplan (2013 – 2016) van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (i.c. koster) is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De visie en doelstelling van onze kerk
We willen graag een kerk zijn waarbij een ieder zich betrokken en gewaardeerd voelt. Waarbinnen de kwaliteiten van gemeenteleden worden uitgebouwd en benut. Waardoor we gaan sprankelen en open staan om lief en leed met elkaar te delen, door met elkaar te praten, te luisteren en te zingen. We willen kerk zijn in het dorp en de samenleving. Als ankerpunten blijven de Bijbel en het geloof in het midden staan.

Om deze doelstelling werkelijkheid te laten worden willen wij:

 • Het geloofsgesprek aansturen zodat geloof gedeeld wordt.
 • De onderlinge band versterken door aandacht voor elkaar, meer tijd voor bezinning en gesprek – Gericht werken aan openheid naar de samenleving waarin we staan.
 • De gemeente stimuleren om mee te denken over de opbouw van de kerk op de terreinen van leren, dienen en vieren, gericht op de toekomst, en om daarin een taak op zich te nemen. – Aan de jeugd een zodanige plaats geven dat ook zij zich kunnen ontplooien in het Licht van het Evangelie.
 • Verdere en nauwere samenwerking van de kerken in Nijeveen. PKiN: Protestantse Kerken in Nijeveen.
 • Verder… gewoon DOEN… niet twijfelen en stilstaan.
Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017/2018
De kerkenraad heeft de afgelopen jaren weer leiding gegeven aan onze gemeente. In 2016/2017 hebben we veel nieuwe initiatieven op ons genomen. We zijn samen met verschillende gemeenteleden bezig geweest om de kerk als herberg vorm te geven. Er zijn al diverse E-meetingen geweest die als zeer welkom werden ervaren. Hierbij wordt o.a. de kerkzaal ingericht als kerk café. Het mooie van dit is wel dat het nu ook meegedragen wordt door de andere kerken. Een E-meeting die hier zeker genoemd worden is het Bruce Springsteen Event. Hier kwamen meer dan 300 mensen naar toe uit de wijde omgeving. Er is speelgoed bijgekomen o.a. tafelvoetbalspel. Er is een stamtafel geplaatst. Er is een permanent inzamelpunt gerealiseerd voor de voedselbank. En zijn er de eerste kerk café avonden gerealiseerd. De eerste had als onderwerp “Voltooid leven”, de tweede had een luchtiger thema, kerst bloemstuk maken voor wie maar wilde uit het dorp. Beide avonden waren zeer succesvol en droegen zeer bij aan de doelstelling om kerk in het dorp te zijn. En er staan nog diverse avonden in de steigers! De kerkenraad heeft de gemeente regelmatig op de hoogte gehouden van haar plannen en uitwerkingen. Daarnaast geeft de diaconie jaarlijks, middels de wijkteams aandacht, aan zieken, ouderen en/of alleenstaanden.
Eind 2016 hebben we afscheid genomen van onze predikant P.G. van Heiningen. Hij ging met emeritaat na een periode van ruim 10 jaar. We hebben een solvabiliteit-aanvraag gedaan, hieruit bleek dat wij opzoek mochten naar een predikant voor 60% (gezien ledental) en 70% (gezien de opbrengsten VVB). Kijkend naar de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland leed het de kerkenraad, in overleg met de gemeente beter om voorlopig af te zien van beroepingswerk. We zijn een traject gestart voor nog meer en nauwere samenwerking met onze zustergemeentes. Speerpunt hierbij is kijken naar de mogelijkheid van een predikanten poule. In het voorjaar van 2017 hebben we wel de mogelijkheid gekregen om voor 2/3 dagdelen een beroep te doen op ds. Vijko Top voor bijstand in pastoraat. In de loop van dit bleek er zelf de mogelijkheid om voor 30% een beroep te doen op deze predikant. Per 1 september 2017 is hij dan ook bij ons in dienst, voor een periode van 2 jaar. Hier zijn we heel blij mee.
Verder hebben we de indruk dat kerkelijke gebeuren momenteel goed draait. Het pastoraat loopt heel goed, de invulling van de kerkdiensten loopt op rolletjes, de herberggroep is actief en realiseert vele nieuwe initiatieven, kortom we zijn op weg om onze doelstelling te realiseren om een sprankelende gemeente te zijn
Financiële verantwoording